โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
เวปเพจ ภาพกิจกรรม นักเรียนบ้านดู่ฯ
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
2523-2549
จบรุ่นปีการศึกษา 2523
ที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
ศรีรัตน์ ดีคำปา 469 ม.1 ขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0869159460
2
นงลักษณ์ นาสี 167 ม.3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0810275383
3
ศรีเกษ กองบุญ 2 ม.11 ต้นลุง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0894314255
4
อุทัยวรรณ์ ทองภู่ 59 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0857171445
5
อรุณศรี พูลชุม 225 ม.1 ขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0865671863
6
วันเพ็ญ ยงยศ 435 ม.17 ขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0897577506
7
อรพิน อุปันโน  
8
อำนวยพร ทั่งทอง 198 ม.16 สันต้นก้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0858704999
9
ปราณี พยัคฆเนศ 524 ม.1 ขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053746602
10
นงคราญ มะโนหาญ 201 ม.12 ป่าสักไก่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0869184267
11
เปมจิต มะโนเรือง 5 ม.15 ป่ากุ๊ก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0869124595
12
โสภา กันทะเตียน 82 ม.18 โป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0813870126
13
พิรุณ ดอนลาว 416 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0850385849
14
บุญเป็ง อูปเฮียง 47 ม.19 หนองปึ๋งฯ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0869160591
15
วันชัย พินิจ 9 ม.4 สันติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
16
พงศ์ศักดิ์ วรรณคำ 70 ม.5 ป่าไร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0817968508
17
อารุณ สิทธิวงค์ 23 ม.5 ป่าไร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
18
บุญช่วย นักขัติ 98 ม.1 ขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0846168404
19
จรูญ ธุวะคำ 400 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0873011885
20
ฉลอง มโนเรือง 4 ม.15 ป่ากุ๊ก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0857178546
21
สมควร ธุวะคำ 61 ม.2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
0869145864
22
สะอาด สัฆะพงศ์ 11 ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0861979309
23
จีรนุช กันทะเขียว 50 ม.16 สันต้นก้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0871741737
24
ศรีจันทร์ สีเนหา 425 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0846164192
25
ดารุณี 14 ม.16 สันต้นก้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0892661709
26
มาไล เตชะตน 5 ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0815687158
27
มัลลิกา บุญเทพ 31 ม.3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0896360185
28
อรทัย เอื่อยกระโทก 108 ม.16 สันต้นก้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0833209082
29
พิกุล สันธิ 227 ม.12 ป่าสักไก่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0896333230
30
พิมพิกา มาคำ 240 ม.9 หนองบัว ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
0810212243
31
ผ่องศรี ศรีจันทร์ 317 ม.16 สันต้นก้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0857136947
32
ปรีชา กิณะนา 145 ม.16 สันต้นก้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0871732072
33
ทองคำ แก้วจินดา 130 ม.11 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
0893702426
34
สุแก้ว ดอนลาว 358 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0869168277
35
ศิริชัย หัตถะผะสุ ม.9 ป่าแฝก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
36
สมมิตร เตชะตน 5 ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0898543883

จบรุ่นปีการศึกษา 2524
ที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
พิลัยพร ณรงค์วงศ์วัฒนา 49 ม.12 ป่าสักไก่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702275,0897581554
2
พัสสภา จันทร์โนปก 816 ม.16 สันต้นก้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053793184,0814738513
3
พิศมัย มั่นคง 136 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702491,0897565722
4
สุนิสา บุญยรัตน์ 381 ม.16 สันต้นก้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0850315795
5
จีรพรรณ กองบุญ 2 ม.11 ต้นลุง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0833187497
6
อนุสรณ์ มะโนหาญ 4 ม.12 ป่าสักไก่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0816032634
7
สายยันต์ มะโนหาญ 4 ม.12 ป่าสักไก่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053988189
8
ลิขิต มโนเรือง 517 ม.12 ป่าสักไก่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
9
ประยูร ดอนลาว 409 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
10
ศิรานัตน์ พรมใจสา 276 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0868329790
11
จีรพันธ์ มะโนหาญ 402 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053793777
12
สมาน ธุวะคำ 130 ม.8 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
010256650
13
ราเชนทร์ มะโนหาญ 209 ม.12 ป่าสักไก่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053793576,0895607669
14
จินตนา ไชยมงคล 207 ม.4 สันติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053703085
15
กิ่งดาว 217 ม.3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0869168419
16
แก้วมา ยาวิลาศ 121 ม.16 สันต้นก้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702424
17
อารีย์ ธุวะคำ 264 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0850408503
18
พัชรา ดอนลาว 284 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0869188355
19
แสงเทียน แก้วิเศษ 66 ม.5 ป่าไร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053703344
20
อนงค์ สุวรรณ 1 ม.5 ป่าไร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0840473780

จบรุ่นปีการศึกษา 2526
ที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
สมศาสตร์ มะโนเรือง 203 ม.16 สันต้นก้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053793589,0846097232
2
เสถียร เขื่อนเพชร 166 ม.3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 053988735,0860556950
3
นิภาพร วรรณคำ 8 ม.4 สันติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0898352898
4
จารุณีย์ กูลวงศ์ ม.3 สันติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0813875312
5
สะอาด ดวงสนิท 189 ม.8 ป่าอ้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0898540725

จบรุ่นปีการศึกษา 2531
ที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
เสถียร บั้งเงิน  
084174421
2
อานนท์ ดู่คำ  
0814735972
3
ชัชวาลย์ สุวรรณ  
0871778565
4
สุภาวดี เขื่อนเพชร  
0816035367
5
อำไพ ไชยยะ  
0840410879
6
วรรดา(สุภัชชา) ดอนลาว  
0866547490
7
ขวัญใจ(กัลญภรณ์)  
0871747975
8
สายฝน กาวิรส  
08661802216
9
เกษร ธุวะคำ  
0867812438
10
ใหม่ วิริยะ  
11
สมหวัง สิทธิโย  
12
สังวาลย์ วิริยะ  
053768214
13
ศรีวรรณ อินต๊ะกอก  
0871848528
14
สายัณต์ ดอนลาว  
0896318926
15
อนุชิต ศรีวิชัย  
0847519149

จบปีการศึกษา 2535
ที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
สุพัตรา อัจนะรัตน์ 136 ม.8 ป่าอ้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0840403431,053702185
2
ผจญ ดวงสนิท 64 ม.8 ป่าอ้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0869159592
3
อภิชาติ ดวงสนิท 32 ม.8 ป่าอ้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0815949424
4
นครินทร์ ศรีปทุมมา 31 ม.1 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
0832002955
5
มาโนช ยศดี  
6
มยุรีย์ วงค์ผาบ  
7
วินัย พรมใจสา 14 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0896352625,0858615836
8
กัญญา พทิศมาสร์ 150 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0861848951
9
กมล ประจำถิ่น 29 ม.5 ป่าไร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0869150357
10
รวิศ ศรีทิพย์วงศ์ 78 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0871771766

จบปีการศึกษา 2537
ที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
ธวัชชัย นาสี 167 ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0873047790
2
ชุมพล ธุวะคำ 15 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0891245296

จบรุ่นปีการศึกษา 2543
ที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
ณัฐพงษ์ ปัญญาหงษ์ 58 ม.8 ป่าอ้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  
2
กฤษดา อุ่นอ้อน 102 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0814683120
3
ปวีณา อูปเฮียง 332 ม.19 หนองปึ๋งฯ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0871766928
4
เอกสิทธ์ สมสิงห์ใจ 101 ม.6 โป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0810252890
5
รัตติกาล อินเอี้ยง 177 ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0810201300
6
พัชรินทร์ กันทะคำแหง 8 ม.8 ป่าอ้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0833232971

จบรุ่นปีการศึกษา 2544
ที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
น้อย นามน้อย 245 ม.2 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0897010572
2
วีระศักดิ์ อูปเฮียง    

จบปีการศึกษา 2545
ที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
จิราพร ภิระบรรณ์ 177 ม.12 ป่าสักไก่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  
2
สารี ศรีเสาวลักษณ์ 513 ม.12 ป่าสักไก่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  
3
นิชนันท์ สุจันทร์    
4
สมชาย แสงดี 145/ท ม.7 โป่งน้ำตก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0899565017
5
นวล นามน้อย ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0897010572
6
สมพงษ์ สุขศรีราษฎร์ 217 ม.13 บ้านหัวฝาย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

0860011016

7
ณัฐพงค์ ยะรินทร์ 105 ม.7 โป่งน้ำตก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053988127
8
สมคิด หย่อมจุม 1 ม.7 โป่งน้ำตก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
08535194759
9
อนุพงษ์ ธิขาว 70 ม.7 โป่งน้ำตก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0843730809
10
กฤษณะ เพ่งพิทักษ์ธรรม 67 ม.7 โป่งน้ำตก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0857216623
11
นุพล ปี่เงิน 122 ม.13 หัวฝาย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0841769070
12
พงษ์ศักดิ์ เรือนสังข์ 29 ม.13 หัวฝาย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0861853423
13
วิชเยนทร์ อยู่อินทร์ 11 ม.11 ต้นลุง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0814279321
14
อนุชิต วรรณคำ 5 ม.5 ป่าไร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
15
เอี่ยมออน ดอนลาว 38 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0814498764
16
สุเทพ พิศาล 54 ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0859934062
17
สายชล เขื่อนเพชร 128 ม.9 ป่าแฝก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0811071152
18
พรทิพย์ พละขันธ์ 370 ม.11 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0871750413
19
จีรนันท์ อภิธนัง 160 ม.5 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
0871789699
20
ปิยะนุช ชุมภูสมสา 250 ม.15 ป่ากุ๊ก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0858648281

จบปีการศึกษา 2547
ที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
อานนท์ วรรณคำ 71 ม.5 บ้านป่าไร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
2
อเนชา สุภาเย็น 416 ม.5 บ้านคึก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
3
บุญชู บุญยรัตน์ 381 ม.16 บ้านสันต้นก้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
4
ประพัฒน์ สันธิ 117 ม.11 บ้านต้นลุง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
5
ไตรภพ ผางสำเนียง 21 ม.9 บ้านป่าแฝก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
6
ราเชนทร์ กันทะแก้ว 319 ม.10 บ้านปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
7
รณชัย ใจขันธ์ 26 ม.13 บ้านหัวฝาย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
8
วันเฉลิม อินธร 89 ม.6 บ้านโป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
9
นพนันท์ แก้วมณี 123 ม.6 บ้านโป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
10
สมรักษ์ เหลืองไชยไพบูลย์ 123 ม.2 บ้านป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
11
สาคร แสนเฉลียว 358 ม.5 บ้านสันต้นเปา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
12
มานะชัย ธุวะคำ 264 ม.10 บ้านปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
13
ยี่ นามหลวง 14 ม.14 บ้านเหล่าพัฒนา ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
14
นันทิกา นาลิน 234 ม.2 บ้านป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
15
หิรัณยา มะโนเรือง 49 ม.9 บ้านป่าบง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
16
ทัศนีย์ ยาวิลาศ 350 ม.16 บ้านสันต้นก้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
17
สุธัญญา ใจวงค์ 202 ม.10 บ้านปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
18
ศิริพร ศรีอำไพ 149 ม.9 บ้านป่าแฝก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
19
วราพร กันทะเตียน 151 .ม7 บ้านโป่งน้ำตก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
20
พิกุลทอง ช้างแก้ว 387 ม.6 บ้านโป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
21
สุพิศ ดวงคำ 102 ม.1 บ้านสันตาลเหลือง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
22
มะลิวัลย์ ปิงสุแสน 167 ม.5 บ้านสันต้นเปา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
23
อัมพิการ์ ลิ้มระลึก 389 ม.1 บ้านขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
24
พิกุล ชัยชนะ 484 ม.3 บ้านน้ำลัด ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
25
นิสา แซ่หลี 305 ม.6 บ้านปางกอทราย ต.ทุ่งหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย 57100
-
26
อนวัช เอื่อยกระโทก 108 ม.16 บ้านสันต้นก้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
27
วัชระ อธิสาร 103 ม.12 บ้านป่าสักไก่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
28
ทศพร หัตถผะสุ 147 ม.9 บ้านป่าแฝก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
29
กสิน ยอดบุญเรือง 187 ม.3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
30
จิรกฤษ ใจจุมปา 378 ม.16 บ้านสันต้นก้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
31
ธวัชชัย ดอนลาว 362 ม.1 บ้านขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
32
ปัญญา ธุวะคำ 368 ม.11 บ้านต้นลุง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
33
จักรพงษ์ ไชยเลิศ 172 ม.4 บ้านสันติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
34
พิชิตชล เตชะตน 5 ม.2 บ้านป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
35
วิทวัตน์ วานิชพันธ์ 37 ม.1 บ้านขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
36
ณัฐดนัย แก้วบุญเรือง 64 ม.3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
37
ชาคริต เรืองสังข์ 19 ม.7 บ้านโป่งน้ำตก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
38
สมศักดิ์ แสงดี 127 ม.7 บ้านโป่งน้ำตก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
39
ณัฐพงศ์ ทิตย์อุ่น 49 ม.13 บ้านหัวฝาย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
40
กิติพงษ์ ผาลาด 147 ม.6 บ้านโป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
41
วีรพันธ์ พัชรศิริวรศิลป์ 236 ม.13 บ้านหัวฝาย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
42
บุญชู โชติ 187/7 ม.4 บ้านสันติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
43
ทองดี แสงดี 145 ม.7 บ้านโป่งน้ำตก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
44
กนกวรรณ ใจวงค์ 247 ม.10 บ้านปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
45
หยาดรุ่ง เขื่อนเพชร 205 ม.8 บ้านป่าอ้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
46
จารุนันท์ ปัตตาวะ 158 ม.1 บ้านสันตาลเหลือง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
47
ไพรพนา สันธิ 89 ม.6 บ้านโป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
48
วาสนา อารีย์ 532 ม.1 บ้านขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
49
ศิริพร กันอินทร์ 17 ม.1 บ้านขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
50
อพันตรี ดอนลาว 415 ม.10 บ้านปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
51
เชี่ยวชาญ ชุนหปราณ 63 ม.5 บ้านป่าไร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-
52
ดวงใจ หนูทอง 47 ม.1 บ้านขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
-

จบปีการศึกษา 2548
ที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
รุ่งทิพย์ เมืองมูล 451 ม.18 โป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0858639720
2
ประภาพร อุดปิน 105 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0813660881
3
อรประภา ศรีพิกุลทองดี 139 ม.8 ป่าอ้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0858227573
4
กรรณิการ์ ปรีชาวุฒิ 241 ม.1 ขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0859472642
5
เจษฎา หวนคำ 67 ม.5 ป่าไร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0858370284
6
จุฬารัตน์ มะโนเรือง 68 ม.19 หนองปึ๋งพํฒนา ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0897562975
7
พร้อมพงศ์ ธุระพันธ์ 48 ม.19 หนองปึ๋งพัฒนา ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0890129420

จบรุ่นปีการศึกษา 2549
ที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
คัทลียา ทาผัด 276 ม.18 โป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0872885740
2
สุพพัตรา มะโนคำ 323 ม.16 สันต้นก้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702142
3
จันทร์ จิระ 167 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0846092570
4
ภัทราวรรณ กันทะเตียน 83 ม.18 โป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0846103479
5
สุริยา ธิแปง 252 ม.3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053703557
6
เสน่ห์ ไชยประเสริฐ 45 ม.9 ป่าแฝก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0896339286
7
พิราวรรณ วิวัฒนะ 187 ม.9 ป่าแฝก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0873043508
8
เจนจิรา ราวิชัย 17 ม.9 ป่าแฝก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0814694243
9
วรุตน์ อ้อยผาดวง 403 ม.16 สันต้นก้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0867324589
10
นาวิน หัตถผะสุ 48 ม.6 โป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
086178954
11
อดิศักดิ์ กำราญศึก 67 ม.18 โป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0840429808
12
นพฤทธิ์ ทิพละ 240 ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0899868885
13
สุทธิพงศ์ ดวงสนิท 306 ม.11 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
0841701619
14
พันธศักดิ์ ดอนลาว 299 ม.16 สันต้นก้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0858654173
15
เอกลักษณ์ ศักดิ์แสน 172 ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053707202
16
พีรชัย ยวงมณี 187 ม.4 สันติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053703439
17
ศุภมาส อินต๊ะตาน 57 ม.5 ป่าไร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0866560254
18
แสง มาลี 21 ม.8 ป่าอ้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0841760153
19
อำนาจ อยู่อินทร์ 140 ม.16 สันต้นก้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0815317071
20
ณัฐพงศ์ สุภาวรรณ์ 112 ม.18 โป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702051
21
ภาณุพันธ์ สันธิ 353 ม.11 ตันลุง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702459
22
เทพพิทักษ์ ทิศอุ่น 25 ม.1 ป่าห้า ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
0812357641
23
ภูษณะ พรมแก้ว 5 ม.1 ป่าห้า ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
0856184246
24
ติ๊บ หงษ์คำ 157 ม.14 บ้านเหล่าฯ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0814692054
25
พิทูร งามบรรจง 292 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0832025809

ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

ยังไม่มีข้อความส่งเข้ามา.
ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@gmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1