โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
เวปเพจ ภาพกิจกรรม นักเรียนบ้านดู่ฯ
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
ข้อมูลบุคลากร

ฝ่ายบริหารสถานศึกษา

นายผจญ กุณา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

ว่าง  -
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฏร์พัฒนาคาร)

ว่าง  ..
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฏร์พัฒนาคาร)

บุคลากร

บุคลากรในโรงเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ครู

7

26

33

เจ้าพนังานบริการ

2

- 

2

1. นายผจญ
กุณา
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
2. ..
..
..

3. ..
..
..

4....
...
...
5. นางเรวดี
โรจนประโคน
ค.ม.หลักสูตรและการสอน

6. นางสุพานี
ชุณหปราณ
ค.บ.การประถมศึกษา

7. น.ส.สินวรีย์
สุนทรแก้ว
ศษ.บ.การประถมศึกษา
8. นางละม้าย
มณีรัตน์
ค.บ. ประถมศึกษา
9. นางวันเพ็ญ
อนันต์
ศษ.บ. สังคมศึกษา
10. นางชุติมณ
นามวงศ์
ค.บ. การประถมศึกษา
11. นางรัชภาวดี
จันแก่น
ศศ.บ.ประวัติศาสตร์
12. นายธนากร
กันทสอน
ค.บ. ดนตรีศึกษา
13. น.ส.ริมธาร
พันธุชงศ์
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
14. นางราตรี
พันธุ์จำเริญ
กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว
15. นายธัญภิศิษฐ์
ชิดสนิท
ศศ.บ.เกษตรศาสตร์
16. นางนวนันต์
สิทธิวงค์
ค.บ.ภาษาอังกฤษ

17. นางวีรนาถ
ขัติยะ
ค.บ.สังคมศึกษา

18. นางพรรณิภา
สอนแก้ว
ค.บ.ภาษาไทย
19.นายประสงค์
สิทธิวงค์
บริหารการศึกษา

20. นางวินิตา
อนันต์
ค.บ. จิตวิทยาแนะแนว

21.นางสาววราภรณ์
นันต๊ะนวล
ค.บ.พลศึกษา
22. นางเทียนรัตน์
ธนาคำ
ค.บ.ภาษาไทย
23. นางจงจิต
ไข่เพชร
ค.บ. สังคมศึกษา
24. นางรัชดา
ภิระบัน
ศษ.บ.คณิตศาสตร์
25. นางจรรยาภรณ์
พชรปัญญาวิรุฬห์
ศ.บ.ภาษาไทย

26.น.ส.นิตยา
เม่นแย้ม
ศษ.ม.หลักสูตรและการนิเทศ

27. .....
........
........
28.นางรัตนาภรณ์
โพธิเลิศ
กศ.บ.ประถมศึกษา
29.นางณัชพร
บัญชาเกียรติ
กศ.บ.คณิคศาสตร์
30. นางศุภรักษณ์
อันทะศรี
ค.บ.ภาษาไทย
31.นางวนิดา
รัศมี
วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์
32. นางพรพิมล
มโนหาญ
ค.บ. สังคมศึกษา
33.นายศรีทน
นุกาศ
ค.บ.เกษตรกรรม
34. นางผ่องพรรณ
แก้วหล้า
ค.บ.ประถมศึกษา
35. นายสุขเกษม
สุวรรณไตรย์
กศ.บ. พลศึกษา
36. นายมานิตย์
เตชะตน
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

37. นางปวีณา
ปารมี
ค.บ. ภาษาไทย

38.นาย สุวรรณ
พินิจ
คษ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา
39. นางสาวปุณณพัฒน์
ธนเดโชเดช
ค.บ.สังคมศึกษา
40. นางวาสนา
อินทรเทพ
บธ.บ.บัญชี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
41....
..
...
....
42.น.ส.สุชัญญา
คำราช
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
43.นางสาวปิยาพัชร
ชุ่มมงคล
ค.บ.คณิตศาสตร์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

44. นายวีระ
ปวนแก้วหาญ
ม.ศ. 6
เจ้าพนักงานบริการ

45. นายชัยณรงค์
ปงกองแก้ว
ม.ศ. 3
เจ้าพนักงานบริการ..

..

ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

ยังไม่มีข้อความส่งเข้ามา.
ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@gmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1