โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
เวปเพจ ภาพกิจกรรม นักเรียนบ้านดู่ฯ
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
ข้อมูลบุคลากร

ฝ่ายบริหารสถานศึกษา

นายพิษณุ คามวาสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

นายวรพจน์ อุ่นบ้าน 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฏร์พัฒนาคาร)

นางระพีพรรณ กองมงคล 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฏร์พัฒนาคาร)

บุคลากร

1. นายพิษณุ
คามวาสี
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
2. นายวรพจน์
อุ่นบ้าน
ศษ.ม. บริหารการศึกษา

3.นางระพีพรรณ
กองมงคล
ศษ.ม. บริหารการศึกษา

4.นางนงค์รักษ์
ลือชา
ศษ.บ.ปฐมวัย
5. นางเรวดี
โรจนประโคน
ค.ม.หลักสูตรและการสอน

6. นางสุพานี
ชุณหปราณ
ค.บ.ประถมศึกษา

7. นางสาวสินวรีย์
สุนทรแก้ว
ค.บ.ประถมศึกษา
8. นางสาวศิวพร
เตชะตน
ค.บ.ประถมศึกษา
9. นางสาวศิริอร
คำน้อย
ค.บ.ปฐมวัย
10. นางชุติมณ
นามวงศ์
ค.บ.ประถมศึกษา
11. นางรัชฎาวดี
จันแก่น
ศศ.บ.ประวัติศาสตร์
12. นายธนากร
กันทสอน
ค.บ. ดนตรีศึกษา
13. น.ส.ริมธาร
พันธุชงศ์
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
14. นางสาวรุจิรา
ไกลถิ่น
ศษ.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา
15. นายธัญภิศิษฐ์
ชิดสนิท
ศศ.บ.เกษตรศาสตร์
16. นางนวนันต์
สิทธิวงค์
ค.บ.ภาษาอังกฤษ

17. นางสาววลัยรักษณ์
ตั้งเจียมศรี
ค.บ.บริหารการศึกษา

18. นางสาวภัทรวดี
มะโนเรือง
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
19.นายประสงค์
สิทธิวงค์
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์

20. นางสาวสุภาวดี
เพ็งชัย
ค.บ.ภาษาอังกฤษ

21.นางสาวอริสา
ศรีแก้ว
ค.บ.ปฐมวัย
22. นางเทียนรัตน์
ธนาคำ
ค.บ.ภาษาไทย
23. นายพิชิตพล
ทองเทือก
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
24. นางรัชดา
ภิระบัน
ศษ.บ.คณิตศาสตร์
25. นางจรรยาภรณ์
พชรปัญญาวิรุฬห์
ศ.บ.ภาษาไทย

26.น.ส.นิตยา
เม่นแย้ม
ศษ.ม.หลักสูตรและการนิเทศ

27. นางสาวพีระรัตน์
พิระคำ
ค.บ.ประถมศึกษา
28.นางรัตนาภรณ์
โพธิเลิศ
กศ.บ.ประถมศึกษา
29.นางณัชพร
บัญชาเกียรติ
กศ.บ.คณิคศาสตร์
30. นางศุิรินยาทิพย์
อันทะศรี
ค.บ.ภาษาไทย
31.นางวนิดา
รัศมี
วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์
32.นางสาวอรพรรณ
จินาตอง
ค.บ.สังคมศึกษา
33.นายอุทัชสิทธ์มันต์
วัฒนถาวร
ศศ.บ.ภาษาไทย
34. นางผ่องพรรณ
แก้วหล้า
ศษ.ม.ฟลักสูตรและการสอน
35. นายสุขเกษม
สุวรรณไตรย์
กศ.บ. พลศึกษา
36. นายมานิตย์
เตชะตน
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

37. นางปวีณา
ปารมี
ค.บ. ภาษาไทย

38.นายอาทิตย์
ขันโท
ค.บ.ภาษาไทย
39. นางสาวปุณณพัฒน์
ธนเดโชเดช
ค.บ.สังคมศึกษา
40. นางวาสนา
อินทรเทพ
บธ.บ.บัญชี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
41.นางสาวเจนจิรา
มูลหล้า
ค.บ.คณิตศาสตร์
....
42.น.ส.สุชัญญา
คำราช
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
43.นางสาวเอมพิกา
วงค์ต่อม
ค.บ.ภาษาไทย
...
44. นายศตวรรษ
กันทะสอน
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
..
45.นางสาวขวัญจิรา
ชันยา
ค.บ.ปฐมวัย
..
46.นางสาวอทิตญา
สสิพรรณ์
ศศบ.ภาษาไทย
..
47. .....
....
....
..
48. ....
......
....
..
49. ...
......
...
..
50. นายชัยณรงค์
ปงกองแก้ว
ม.ศ. 6
ช่างไม้ ชั้น4..

..

ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

ยังไม่มีข้อความส่งเข้ามา.
ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@gmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1