โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
เวปเพจ ภาพกิจกรรม นักเรียนบ้านดู่ฯ
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
จบรุ่นปีการศึกษา 2495
ที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
นายปลพ แสงบุญ 77 ม.4 บ้านสันติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702203
2
นางจำเนียร ศรีมูล 29 ม.3 บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0896360108
3
นายเสาร์ อภิธะนัง 9 ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053988828

จบรุ่นปีการศึกษา 2497
ที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
นางปินคำ ทะสุ 256 ม.3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053793292 , 0861825483

จบรุ่นปีการศึกษา 2498
ที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
นางต่อมแก้ว ใจจุมปา ม.16 สันต้นก้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
2
นางกัลยา สันธิ ม.16 สันต้นก้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  
3
นายสมนึก ดวงสนิท ม.4 สันติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053793224
4
นางมอยคำ พินิจ ม.3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
5
นางวิไล สุภาวรรณ์ ม.4 สันติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0537933212
6
นางสุทร ดวงสนิท ม.4 สันติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
7
นางปินคำ มะโนหาญ ม.4 สันติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053703304
8
นางศรีไว สุภาวรรณ ม.4 สันติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  
9
นายสิงห์แก้ว แสงบุญ ม.11 ต้นลุง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  

จบรุ่นปีการศึกษา 2500
ที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
นายอินสอน เปาวรรณ์ 80/4 ม.9 ป่าแฝก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053705619

จบรุ่นปีการศึกษา 2501
ที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
น.ส.ศิชล(ศรีทน) สันธิ 104 ม.3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0861935402
2
นางนงคราญ อินทะรังษี 145 ม.8 ป่าอ้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0815943408
3
น.ส.ศรีนวล สันธิ 104 ม.3 บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053793227
4
นางเสงี่ยมจิต แซ่ล้อ 250 ม.3 บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0891921946

จบรุ่นปีการศึกษา 2503
ที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
นายทับทัย ชลอ    
2
นายจันทร์ตา มโนเรือง    
3
นางศรีไล อาทิศสาม    
4
นางบัวลอย มะโนเรือง    
5
นางวิลาวรรณ จอมพูน    
6
นางแสงจันทร์ แสนล้าน    
7
นางมันทะนา ดวงสนิท    
8
นางวิจิตร สาระไชย    
9
นายเลาแก้ว ดอนลาว    
10
นายบุญตัน ธุวะคำ    
11
นางบัวหอม ดวงสนิท    
12
นางอำพรรณ นามเล่น    
13
นางบัวรวย ไชยมงคล    
14
นางบัวจัน อินเเตชะ    
15
นางอัมพร ดอนลาว    

จบรุ่นปีการศึกษา 2510
ที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
นางสมัย พันสุภะ ม.3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053793744
2
นางสุวรรณ ชมภูอินทร์ ม.3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053793744
3
นางศรีวรรณ มโนหาญ ม.3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0840450104
4
นายปิ่นแก้ว พรมใจสา ม.3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0869203875
5
น.ส.อำไพ เตชะตน ม.3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702147
6
นายสุนทร ธุวะคำ ม.11 ต้นลุง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0869107072
7
นายสุนทร กันทะเตียน ม.18 โป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0895557013
8
นายบุญเป็ง มะโนเรือง ม.15 ป่ากุ๊ก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0897673478
9
นายเมืองแก้ว ดอนลาว 41 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0869129975
10
นางปิ่นแก้ว พรมใจสา 86 ม.3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0840450104
11
นายณรงค์ อุปเฮียง 12 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
12
นายคำปัน แดงสุวรรณ์ 101 ม.11 ต้นลุง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0848063403
13
นายอนันต์ สุวณณณโสภิต 34 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0847402867
14
นายศรีทน อุดปิน 148 ม.15 ป่ากุ๊ก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  
15
นางมาลี สาระไชย    
16
นางขันคำ ดู่คำ 17 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0850338751
17
นายชยัน ดอนลาว 19 ม.12 ป่าสักไก่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0831546846
18
นายบุญมี ดอนลาว 26 ม.5 ป่าไร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0815305847
19
นายเสา สาระไชย 234 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0871720423

จบรุ่นปีการศึกษา 2512
ที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
กมลธรรม จอมแสง 168 ม.4 บ้านสันติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053151577, 0850405631
2
เพ็ญรำไพ จอมพูน 321 ม.11 บ้านต้นลุง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0818812547
3
สมหมาย ดวงสนิท 5 ม.8 ป่าอ้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702158,0896331791
4
มงคล ยอดวุฒิ 495 ม.17 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053715863,0891570961
5
อมรรัตน์ แก้วจินดา 4 ม.8 ป่าอ้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053151694,0871730781
6
ไพบูลย์ ต่างใจ 324 ม.16 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053705061,0892642094
7
ดวงงา เมืองไหว 118 ม.1 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053793270,0819989342
8
สุมาลี ขันติยะรานนท์ 282 ม.3 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053175737,0847415958
9
อนงค์ อินต๊ะตาน 22 ม.6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053703111,0813868579
10
อารีย์ อะโน 404 ม.1 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0861830183
11
กาญจนา โล่ห์จินดา 22 ม.6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053793359,0840436273
12
สุวิมล อารีย์ 99 ม.4 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0867325781
13
วรรณา รัตนเอกวาที 191 ม.4 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
053706044,0807932566
14
ชลอ สมศักคิ์ 219 ม.1 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0813867432
15
ศรีมูล วิริยะ 49 ม.5 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053703015,0810236257
16
อำพร ปิ่นค่าว 543 ม.15 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702269,0847048629
17
เกษม โสภา 70 ม.1 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702608,0898550607
18
สมเดช พินิจ 133 ม.2 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053793136,0819523811
19
เจริญ วงค์ไชย 125 ม.4 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702140
20
สามแก้ว ธนาคำ 403 ม.13 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
0894308232
21
ณรงค์ ดอนลาว 64 ม.3 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702239,0815302761
22
หลั่น มโนเรือง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0810215590
23
สอ.บุญยัง สิทธิวงค์ 122 ม.3 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0898544744
24
ถวิล ดอนลาว 89 ม.6 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
0813866934
25
สาโรจน์ พินิจ 182 ม.4 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0873022685
26
สมบูรณ์ เทพมณี 357 ม.1 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053718319,0866682774
27
ดต.ชัยพล มโนเรือง 103 ม.13 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0869143459
28
เทียมจันทร์ อินเตชะ 326 ม.11 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0869118549
29
บุญธรรม จันต๊ะคำ 169 ม.17 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
----
30
อุรีย์ จิรฉัตรมงคล 222 ม.10 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702880,0818838684
31
สุบิน อุปันโน 142 ม.2 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0899525351
32
สมชาย วรรณวิท 141 ม.8 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0818855257
33
ประนอม ดวงสนิท 286 ม.4 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0869158076
34
บุญช่วง มะโนหาญ 113 ม.16 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702409
35
สุจินต์ นำพา 985 ม.7 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
053674146,0815942153
36
วิลาวัลย์ ยอดทองเลิศ 246 ม.3 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053793445,0861937593
37
พิกุล อุดแน่น 18 ม.3 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053793478,0841744292
38
ทองศรี คันธวังอินทร์ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053747071
39
นุชจรินทร์ ยอดรักขวัญ 95 ม.2 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
053793181,0861813909
40
ศราวุธ มะโนเรือง 100 ม.10 ต.ห้วยไคร์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
0819501816
41
สุนันทา มะโนหาญ 23 ม.11 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702871,0861937094
42
บัวคำ เณรแย้ม --
--
43
อำไพ ผูกพัน --
--
44
ลำดวน ศิริชัยราช 172 ม.2 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
053702448
45
ภิรมย์ ภัทรเชาว์ --
053793664
46
บุญธรรม แสงทอง 40 ม.13 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
053705635
47
สมาน รักประชา --
053711300:273,0897002714
48
เสถียร เมืองหอม 67/3 ม.2 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
053711395,0815953481
49
ปลัด ดวงสนิท 64 ม.8 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
--
50
ปริญญา เรือนสังข์ 62 ม.6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702042
51
วีรวรรณ(ธยาอร) รอยศรี --
053716720
52
วีระพล สุรินทร์ 465 ม.14 ต.รอบเวี่ยง อ.เมือง จ.เชียงราย
053757097
53
ราตรี เทพวงค์ --
--
54
อรุณ บุตรดี 158 ม.10 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702047
55
บัวเข็ม มโนหาญ --
053793865,0871736263
56
มาลัยพร ไชยเรือนสูง --
--
57
ประนอม ต๊ะปิง 270 ม.1 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
--
58
บุญศรี ใจคำแปง --
--
59
สายอรุณ เขื่อนเพชร 43 ม.5 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
053705258
60
บุญยวัฒน์ อุสา --
053793386
61
บุญมี มะโนเรือง 576 ม.14 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
053756371
62
เสาร์แก้ว กิริยา ม.9 ป่าแฝก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
--
63
บุญมา เสมา ม.9 ป่าแฝก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053793986

จบรุ่นปีการศึกษา 2514
ที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
นายแสง เหล็กเพชร 252 ม.14 บ้านเหล่า ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0860433018

จบปีการศึกษา 2515
ที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
นางทัศนา ธนูแก้ว 101/1 ม.3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0890876024
2
นายคมสัน แดงสุวรรณ 127 ม.11 ต้นลุง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0848163403
3
นายจรัล ไชลเลิศ 63 ม.11 ต้นลุง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0869160548
4
นายอนุสิษฐ์ ศักดิ์แสน 172 ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702708
5
นายเกษมศักดิ์ อินตีะตาน 7 ม.5 ป่าไร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
089556196
6
นางศรีวรรณ์ ใจขัน 274 ม.3 บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053988167
7
นางปิมปา 152 ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053793900
8
นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ 321 ม.11 ต้นลุ่ง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0865874198
9
นางสว่างจิต เจริญกุล 209 ม.8 ป่าอ้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0871791479
10
นายกตัญญู ต๊ะคำ(สังข์) 55 ม.9 ป่าแฝก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0857097041
11
นายศักดิ์ศิลป์ แสงคำ 49 ป่าซาง ม.2 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0818855451
12
นางคำใบ ใจปัน อนามัยบ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0815945914
13
นางอารีย์ ตานะ  
0846997789
14
นางมาลี มะโนเรือง 103 ม.3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0871984362
15
นางสุธานี พินิจ  
0812878891

จบรุ่นปีการศึกษา 2517
ที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
พีระพรรณ ศิริกุล  
053793162,0897555773
2
ยงยุทธ พินิจ 73 ม.3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0815305907
3
พรรณศิระ อูปแก้ว(ปุ๊)  
0861984397
4
ศรีธร ดอนลาว(มน) 226 ม.3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053793572
5
ศิริธร ธนาคำ  
0895581467
6
ศรัญลักษณ์  
0895584785
7
สินวรีย์ สุนทรแก้ว(สาย)  
0861803666
8
บัวเนียม แสงคำ  
0813871528
9
บัวรส มณีรัตน์  
089552922
10
สัมพันธ์ โกฎยี่  
053702576
11
ปรารถนา นันเลน  
053702451,0840471813
12
ศรศักดิ์ มโนเรือง 163 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053793368,0869125957
13
สมศักดิ์ ภาเตชะ  
0896360619
14
พลมัย ธุวะคำ  
0815946229
15
นิภา เขื่อนเพชร  
0899539297
16
อรุณ ธนาคำ 245 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0890275138
17
กิ่งแก้ว อินไชย  
0871902497
18
ศรีจันทร์ ธิราช  
0861851868
19
ประกายแก้ว ปันตัน  
0815306023
20
ยุพิน แดงสุวรรณ  
053988365,0817653965
21
กิ่งแก้ว อุปละ  
0871798527
22
ฟองจันทร์ แสงคำ  
053702643,0810268738
23
สมบุญ เตชะตน  
0861970908
24
จุฬาภรณ์ สุนทรรีวงศ์  
0897550459
25
ขันคำ ธุวะคำ  
0897572519
26
บัวลอย กองบุญ  
0861834056
27
บัวจี๋ ดอนลาว  
053703283
28
สมบุญ ใจจุมปา  
053702968,0898553138
29
จินดา ดอนลาว  
053793557
30
พร้อมมณี ติ๊บเต็ม  
0861935527
31
อำนวย พินิจ 208 ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0861793539
32
ภาวดี มณทา  
0867295052
33
พนม มโนหาญ  
0861912722
34
ศรีเมฆ แสงศรีจันทร์  
0537933481,0810288279
35
ประเสริฐ สิทธิวงค์  
053702715
36
จุฬาวัลย์  
053702945
37
ทองอินทร์ เวียงชัย  
0897559912
38
สมบูรณ์ มโนเรือง  
0850366370
39
จำรอง สิทธิวงค์  
053703549
40
ศิระพร พินิจ 203 ม.4 สันติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702155
41
ชัย สมประสงค์  
0896355539
42
จรูญ อนันต์  
053702262
43
โชคชัย ต่างใจ  
0861896131
44
สร้อยทอง จอมแสง  
053717946
45
ดารา ไชยเลิศ  
46
จันจิรา พินิจ 244 ม.3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053793274
47
เจษฎา กาวิรส  
0898501341
48
สุวิทย์ แสงคำ  
49
มานพ  
0850239039
50
สายหยุด มโนหาญ  
089553348
51
ละเอียด เรืองชัย  
52
บัวรอง แก้วเป็ง  
0850303943
53
ชาญ ไชยเกษม 31 ม.4 สันติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0869221930
54
อนงค์ รินท้าว  
0850328102
55
มานิตย์ อยู่อินทร์  
0849481687
56
คำสุข ธนาคำ 4 ม.5 ป่าไร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0847399012
57
สองเมือง ไชยวงค์ 69 ม.5 ป่าไร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
089955634
58
บุญศรี กาวิรส  
0848109367
59
ชลิต อทัยโย  
0856146467
60
ปราณี นารินทร์  
053702707,089431327
61
นงเยาว์ โพธิวิเศษ  
62
พินทอง อนันต์  
0817672632
ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

ยังไม่มีข้อความส่งเข้ามา.
ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@gmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1