โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
เวปเพจ ภาพกิจกรรม นักเรียนบ้านดู่ฯ
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
ประวัติโรงเรียน
Untitled Document

ประวัติย่อของโรงเรียน            

โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452 )
โดย พระครูเมธัง กรญาณ ณ ศาลาวัดบ้านดู่ มีพระภิกษุสามเณรเป็นครูสอน นานถึง 28 ปี
            พ.ศ. 2480 ได้ย้ายมาตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านป่าซาง ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
คือ ที่ตั้งปัจจุบันซึ่งมีเนื้อที่กว้างและบางส่วนเป็นป่าช้า ราษฎร หมู่ที่ 2,3,4,8 และ 9
จึงได้ย้ายป่าช้าไปตั้งที่อื่น ราษฎรได้พร้อมใจกันสร้างอาคารถาวร แบบพิเศษ ขนาด
3 ห้องเรียน 1 หลัง เดิมชื่อ " โรงเรียนประชาบาล ตำบลบ้านดู่ 1 (บ้านดู่ดรุณานุกูล) "
มีนายอำนาจ ตามรภาค เป็นครูใหญ่คนแรก
            พ.ศ. 2493 ราษฎรได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียน แบบ ป1 ก.ขนาด 4 ห้องเรียน
1 หลัง ได้ตั้งชื่อใหม่ว่า " โรงเรียนบ้านดู่ (บ้านดู่ดรุณานุกูล) " มีนายเอื้อ ยอดสุวรรณ เป็นครูใหญ่
             พ.ศ.2502 ทางราชการได้ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา (สามัญ) ขึ้นในบริเวณเดียวกัน
และใช้ชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)"
             พ.ศ.2504 ได้รวมโรงเรียนทั้งสองเป็นโรงเดียว และยังคงใช้ชื่อว่า
"โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)" มีนายอนันท์ มาลารัตน์ เป็นครูใหญ่
             พ.ศ. 2506 ทางราชการได้ขยายการศึกษาภาคบังคับ และให้โรงเรียนเปิดสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7 ซึ่งเรียกว่า ประถมศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ. 2535 เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น 
มีนายพิษณุ คามวาสี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน นายวรพจน์ อุ่นบ้าน นางระพีพรรณ กองมงคล เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฏร์พัฒนาคาร)

big2487.jpg
big2491.jpg
big2503.jpg

นายอำนาจ ตามรภาค
พ.ศ.2487-2491

นายเอื้อ ยอดสุวรรณ์
พ.ศ.2491-2503
นายอนันท์ มาลารัตน์
2503-2515
big2515.jpg big2525.jpg big2532.jpg
นายทวีศักดิ์ ไชยรินทร์
พ.ศ.2515-2525
นางกิ่งแก้ว อายะวรรณา
พ.ศ.2525-2532
นายเสรี รีรักษ์
พ.ศ.2532-2541
big2541.jpg big2542.jpg big2543.jpg
นายสัมพันธ์ มาไกล
พ.ศ.2541-2542
นายอิ่นคำ นามวงค์
พ.ศ.2542-2543
นายจำนงค์ พรมจันทร์
พ.ศ.2543-2549
big2549.jpg big2552.jpg big2558.jpg  
นายพิรุณ บรรดิ
พ.ศ.2549-2552
นายบุญห่วง ภัทรเชาว์
พ.ศ.2552-2558
นายผจญ กุณา
พ.ศ.2558 -2564
bic25641.jpg
นายพิษณุ คามวาสี
พ.ศ.25ุ64-ปัจจุบัน
 

คติธรรมประจำโรงเรียน
ปัญญา โลกสฺมิง ปชฺโชโต
(ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

คำขวัญของโรงเรียน
เรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา พัฒนาประชาธิปไตย ใฝ่คุณธรรม นำสิ่งแวดล้อม

ปรัชญาของโรงเรียน
ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต

สีประจำโรงเรียน
สีขาว-เขียว
สีขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์
สีเขียว หมายถึง ความชุ่มชื่น ร่มเย็น

วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เป็นโรงเรียน ดี มีคุณภาพ มุ่งพัฒนาผู้เรียน ตามหลักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน หมายถึง คุณธรรมนำความรู้

bdlogo.jpg

ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

ยังไม่มีข้อความส่งเข้ามา.
ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@gmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1