การป้องกันตัวในภาวะคับขัน
โดย admin เมื่อ 21/05/2015 15:39
doo21055801.jpgโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) จัดการอบรมนักเรียนตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มข้น เรื่องการปัองกันตนเองในภาวะคับขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามนโยบาย ของนายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษพัฒนาคาร) ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ค.2558 โดยได้รับอนุเคราะห์วิทยากรจาก อาจารย์ขวัญชัย  รัฒนศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ข่าวเพิ่มเติม
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) จัดการอบรมนักเรียนตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มข้น เรื่องการปัองกันตนเองในภาวะคับขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามนโยบาย ของนายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษพัฒนาคาร)ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ค.2558 โดยได้รับอนุเคราะห์วิทยากรจาก อาจารย์ขวัญชัย  รัฒนศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)  (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
doo21055801.jpg
doo21055802.jpg