โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
เวปเพจ ภาพกิจกรรม นักเรียนบ้านดู่ฯ
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
เสวนาปรองดอง
doo240657011.jpg
นายวีระเดช  สมวรรณ นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธาน เวทีเสวนาปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปประเทศ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีผู้นำชุมชน ผู้รู้ในชุมชน และขาวบ้านเข้าร่วมให้ข้อมูล ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) นายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ให้บริการสถานที่ และต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
กิจกรรมวันไหว้ครูบ้านดู่ 57
doo19065701.jpgนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อระลึกถึง พระคุณของครู ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งระดับอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนายบุญห่วง ภัทรเชาว์ เป็นประธาน และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เมือวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ อาคารศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชน โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) มานิตย์ ภาพ/ข่าว
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน

doo120557011.jpg

นายกิตติชัย  เมืองมา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมครูและบุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียน  แจ้งนโยบายระเบียบปฏิบัติ การเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่  กลุ่มโรงเรียนนางแล   นายสมจิต  สมอ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นวิทยากร ทบทวนการจัดทำแผนโรงเรียน มีนายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมดอกประดู่ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อ วันที่ 12 พ.ค. 2557  (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
พิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภคพระราชทาน

doo1004255701.JPGนายกองเอก วิลาศ  รุจิวัฒนพงศ์ ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานพิธี มอบเครื่องอุปโภค บริโภคพระราชทาน  ในท้องที่ เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 เมื่อวันที่ 10  เมษายน 2557 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)

ประกาศเกียรติคุณ
doo26032557.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) รับประกาศเกียรติคุณ การประเมิน สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับดีเด่น จาก นายนพรัตน์  อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมพวงแสด 2 สพป.เชียงราย เขต 1 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
สพฐ.ตรวจรับอุปกรณ์
doo15025701.jpgเจ้าหน้าที่ สพฐ.และทีมติดตั้งอุปกรณ์ ตรวจรับอุปกรณ์ 'Access point' สำหรับกระจายสัญญาณให้ Tablet นักเรียนชั้น ป.1-2 , ม.1 มีนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) นายสมจิต สมอ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 1 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 กพ. 2557 ณ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ค่ายลูกเสือ

doo14025701.jpgลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงราย บ้านริมกก ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ตามนโยบาย นายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ระหว่างวันที่ 13-14 กพ. 2557 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว) 

สนามสอบ O-net วันที่สอง
doo90257011.jpgนายนพรัตน์  อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ปีการศึกษา 2556 มีนายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2557 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
สนามสอบ O-net วันแรก
doo80257011.jpgนายกิตติชัย เมืองมา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ประจำปีการศึกษา 2556 มีนางรุ่งศิริ  ไตรโยธี  รอง ผอ. ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาีร) คณะครูให้การต้อนรัย วันที่ 8 ก.พ. 2557 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
doo28015701.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) กล่าวเปิดการอบรม ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนระดับชั้น ม.3 กลุ่มร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษาตอนเหนือ ณ อาคารศูนย์พลศึกษา ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2557 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
Road Show งานอาชีพ
doo14015701.jpgนายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิด  Road Show งานอาชีพ ตามนโยบาย ของ สพฐ. ร่วมกับ สพป.เชียงรายเขต 1 เพื่อแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขต สพป.เชียงราย เขต 1 ณ อาคารศูนย์บริการ การศึกษาเพื่อชุมชน ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2557 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
หน้า 6 จาก 8 << < 3 4 5 6 7 8 >
ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

ยังไม่มีข้อความส่งเข้ามา.
ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@hotmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1