โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
เวปเพจ ภาพกิจกรรม นักเรียนบ้านดู่ฯ
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
บทความ: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.2
อัตราส่วน และร้อยละ
บทคัดย่อ
 

 หัวข้อวิจัย  ผลการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1
ผู้วิจัย             : นายสุวรรณ์   พินิจ  ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)ปีที่ศึกษา : ปีการศึกษา 2552


                         การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องอัตราส่วนและร้อยละชั้นมัธยมศึกษา            ปีที่ 2โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต1กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน                        31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน30 ข้อ แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD  จำนวน 18 แผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้นำผลการทดลองไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ
ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

ยังไม่มีข้อความส่งเข้ามา.
ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@gmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1