โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
เวปเพจ ภาพกิจกรรม นักเรียนบ้านดู่ฯ
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
บทความ: สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานประดิษฐ์
บทคัดย่อ 

ชื่อหัวข้อการศึกษา  : ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์จากกระดาษรีไซเคิล กลุ่ม
                                          สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
ของนักเรียนชั้น
                                         ประถมศึกษาปีที่
4
ชื่อผู้ศึกษา  :  นางดนตรี ดวงสม

ปีการศึกษา :  2552

 

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์จากกระดาษรีไซเคิล เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์จากกระดาษรีไซเคิล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านจำบอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์จากกระดาษรีไซเคิล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สำหรับนักเรียน           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาทำการเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยคำนวณ โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำเสนอโดยการใช้ตารางประกอบการอภิปรายเป็นความเรียง

ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

ยังไม่มีข้อความส่งเข้ามา.
ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@gmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1