โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
เวปเพจ ภาพกิจกรรม นักเรียนบ้านดู่ฯ
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
บทความ: ผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คุณธรรมนำความรู้สู่วิถีพอเพียง
โครงการเยาวชนพลยุติธรรม“สร้างแรงใจ ให้ความรู้ นำสู่ปฏิบัติ”
                                                                                                  บทสรุปผู้บริหาร   
                       
การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการเยาวชนพลยุติธรรม“สร้างแรงใจ ให้ความรู้ นำสู่ปฏิบัติ” ของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เชียงราย – พะเยา ด้วยการใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ครูผู้สอน จำนวน 32 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 646 คน สุ่มตัวอย่างได้ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้จำนวน 247 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 646 คน สุ่มตัวอย่างได้ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จำนวน 247 คน รวมประชากรและ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาทั้งสิ้น 541 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม เรื่อง การประเมินโครงการเยาวชนพลยุติธรรม“สร้างแรงใจ ให้ความรู้ นำสู่ปฏิบัติ” ของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ซึ่งมีทั้งหมด 4 ฉบับเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  จากนั้นนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาสรุปผลและอภิปรายผลได้ ดังนี้


คุณธรรมนำความรู้สู่วิถีพอเพียง
บทคัดย่อ 
รายงานเรื่อง : ผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คุณธรรมนำความรู้สู่วิถีพอเพียง                             
                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน
                           
                      ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนบ้านดู่  (สหราษฎร์พัฒนาคาร)  
                           
                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต  1
ผู้ศึกษา :              นางศรีวรรณ   แสงจันทร์
สถานศึกษา :    โรงเรียนบ้านดู่  (สหราษฎร์พัฒนาคาร)   ปีการศึกษา :  2552 
                                                  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คุณธรรม นำความรู้สู่วิถีพอเพียง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คุณธรรมนำความรู้สู่วิถีพอเพียง  และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คุณธรรมนำความรู้สู่วิถีพอเพียง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1 โรงเรียนบ้านดู่  (สหราษฎร์พัฒนาคาร)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้  คือ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบไปด้วย  แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียนและ หลังเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คุณธรรม นำความรู้สู่วิถีพอเพียง นำมาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า
                    1.    ผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คุณธรรมนำความรู้สู่วิถีพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบ้านดู่  (สหราษฎร์พัฒนาคาร)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต  1  ปีการศึกษา 2552  มีดังนี้
ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

ยังไม่มีข้อความส่งเข้ามา.
ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@gmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1