โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
เวปเพจ ภาพกิจกรรม นักเรียนบ้านดู่ฯ
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
บทความ: การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง   :  การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1           
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นายศรีทูล  มณีรัตน์
ตำแหน่ง   :  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)   

                   การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 ปีการศึกษา2549  ประชากรในการประเมินจำนวน2กลุ่ม คือกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการ จำนวน 2  คนครูจำนวน 36 คน คณะกรรมการสภานักเรียน จำนวน 28  คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 13 คนรวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 80 คน  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 211 คน โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP  MODEL) เป็นกรอบในการประเมินโครงการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม (Context)ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process)ประเมินโดยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 คน  และด้านผลผลิต  (Product)ประเมินโดยกลุ่มเป้าหมายจำนวน 80 คน และกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 211 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปิด แล้วนำข้อมูล ที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ(Percentage)ค่าเฉลี่ย(Mean)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard  Deviation) แล้วเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

ยังไม่มีข้อความส่งเข้ามา.
ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@gmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1