โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
เวปเพจ ภาพกิจกรรม นักเรียนบ้านดู่ฯ
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
บทความ: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติและความคงทนของการเรียนรู้
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติและความคงทนของการเรียนรู้
                                                                                              บทคัดย่อ 
                       หัวข้อวิจัย    การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติและวามคงทนของการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้โปรแกรม  The Geometer’s   sketchpad กับนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติตามคู่มือครู
                        ผู้วิจัย          นายสุวรรณ์   พินิจ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 
                        การวิจัยเชิงทดลองแบบ Pretest-Posttest Control Group Design ครั้งนี้มีจุดประสงค์  1)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติและความคงทนของการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการสอนการโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s sketchpad กับนักเรียนที่ได้รับการสอน แบบปกติตามคู่มือครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2550  รวมทั้งสิ้น  64  คนวิธีดำเนินการวิจัยโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งกลุ่มทดลองได้รับการสอนโดยใช้โปรแกรม  The Geometer’s sketchpad จำนวน 4  หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ แผนภูมิวงกลม การแปลงทางเรขาคณิต ทฤษฏีปีทาโกรัส และเส้นขนาน ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการสอนแบบปกติตามคู่มือครู จำนวน 4 หน่วยการเรียนรู้เช่นกัน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน แบบเลือกตอบจำนวน 4 ชุดชุดละ 10 ข้อ แบบวัดเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า  t – test  แบบ  Independent เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ เจตคติ และความคงทนของการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่สอนโดยใช้ โปรแกรม The Geometer’s   sketchpad  กับนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติตามคู่มือครู
ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

ยังไม่มีข้อความส่งเข้ามา.
ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@gmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1